--Ads--

BAGUIO CITY – Pimmusay ti maysa nga estudyante kalpasan a nalmes iti maysa a resort sadiay San Juan, La Union.

Nabigbig daytoy a ni Dwight Arrojo, addaan iti umno nga edad ken residente ti Km. 6, Asin Road, Baguio City.

Maibasar iti imbestigasyon ti San Juan Police Station, nagturong iti maysa a beach resort sadiay Barangay Ili Sur ti biktima ken dagiti uppat a kakadwana tapnu agdigos ken nagiinom dagitoy.

Kalpasan ti sumagmamano a minutos ket nadlaw laengen ti agnagan iti Bruce Joel Aguinaldo ti panagpaarayat ni Arrojo isut gapuna a dagus a nagayabda iti lifeguard.

Naitaray ti biktima iti ospital ngem pimmusay met laeng daytoy.