--Ads--

BAGUIO CITY – Sipapannakkel ni Palarong Pambansa veteran Eza Rai Yalong a daytoy ti kaunaan nga atleta a nakaipaay iti gold medal para iti delegasyon ti rehion Cordillera iti manarimaan a Palaro sadiay Antique.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo, kinuna ti gold medalist iti arnis – secondary girls a daytoy ti mangipakita a napintas ti nangrugianan ti kampanya ti Cordillera iti Palaro.

Innayonna a babaen iti nagun-odna a balitok a medalya ket naipaayanna met iti inspirasyon dagiti kakaduana nga atleta iti rehion.

Sigun kenni Yalong, ti kaunaan nga inspirasyonna ket ti Namarsua ken dagiti gagayyem, kapamilya, coaches ken dagiti team mates daytoy.

Impettengna pay a kayatna nga ipakita a palaban ti arnis ti Cordillera ken ti kinalaing dagitoy iti tay-ak ti arnis.

Naamuan a beterano ti 17-anyos a ni Yalong iti Palarong Pambansa gaputa manipud pay Grade 6 daytoy ket nagay-ayamen iti nasao a pasalip ken idi 2014 a nagun-odna ti kaunaan a gold medal ken silver medal daytoy.

Innayonna nga agingga ita ket kanayon a makagun-od daytoy iti gold medal ken ita a tawen ket adda pay ti maysa a gold medal a nagun-odna malaksid nga adda pay ti ay-ayamna ita nga aldaw.

Sigun pay kenkuana, tarigagayna ti agbalin a coach iti arnis tapnu matulonganna dagiti dadduma nga atleta a kayatda nga agay-ayam uiti arnis tapnu mapasayaat pay ti skills ken knowledge dagitoy.

Inaklon pay ni Yalong a narigat unay ti agbalin nga arnis athlete gaputa nasken nga agrigat unay sakbay a makagun-od iti gold medal iti aniaman a pasalip.