--Ads--

BAGUIO CITY – Nangrugin a mapasaran frost wenno andap iti sumagmamano a paset ti pagmulaan ti nateng sadiay Atok, Benguet.

Sigun kenni Paoay Punong Barangay Leo Cawaing, nakailistada iti naingpis nga andap sadiay idi napalabas a lawas gapu iti kinababa ti temperatura.

Kinunana a kadawyan a mapaspasaran ti andap sadiay Paoay manipud Disyembre agingga Pebrero ti sumaruno a tawen.

Dinakamatna a ti ar-aramidenda ket ilislistada dagiti naapektaran ken isumsumitirda iti Department of Agriculture para iti kaskenan nga aksion.

Sigun kenni Punong Barangay Cawaing, ti naapektaran iti nasao nga andap ket dagiti mula a repolyo, radish ken patatas.

Namnamaenda met nga ad-adda pay a mapasaran ti andap sadiay kabayatan ti panagbaba ti temperatura.

Immuna metten a kinuna ti Department of Agriculture – Cordillera nga ammo metten dagiti mannalon no kasano dagitoy nga aksionan ti andap tapnu maliklikan ti dakkel unay a dadael iti mula dagitoy.