--Ads--

Manamnama a maipasidong dagiti foreign nationals nga addaan ti student visas babaen ti government intelligence investigation gapu kadagiti aktibidad nga agparparang a bumusbusor iti seguridad ti estado ti Pilipinas.


Daytoy ket sigun kenni Bureau of Immigration (BI) Commissioner Norman Tansingco babaen ti panangdakamatna ti executive Order No. 285, series of 2000.


Ti addang ket ipatungpal dagiti kameng ti National Intelligence Coordinating Agency (NICA) ken ti National Bureau of Investigation (NBI).
Iti sidong ti linteg, ti Bureau of Immigration laeng ti mabalin a mangipaulog ti student visas kadagiti ganganaet nga studiante nga inyendorso ti lehitimo a pagadalan ken ti Commission on Higher Education (CHED).


Gapu iti dayta, amin a pagadalan nga addaan ti studiante a ganganaet ket rumbeng a mangisubmitir ti report iti Bureau of Immigration, Commission on Higher Education, ken NICA.


Akem dagiti nadakamat nga ahensia nga imonitor wenno sukimaten dagiti visa dagiti studiante, ipasigurado nga agtultulnog dagitoy iti polisiya ti pagadalan, ken mangipatungpal ti imbestigasion kadagiti mapagduaduaan nga aktibidad.


Naiwaragawag ti nasao a banag iti tengga ti makapaalarma a panagngato ti bilang dagiti Chinese students idiay Cagayan, probinsia nga asideg iti Taiwan.


Maibasar iti datos, pakabuklan a 1,516 a Chinese nationals ti naipaayan ti student visas idiay Cagayan idi tawen 2023 nga inyendorso ti maysa nga unibersidad.


Nu pay kasta, nangrugin ti panagimbestigar ti Armed Forces of the Philippines iti nasao a banag.


Kabayatanna, pinaglibakan met dagiti pribado a pagadalan idiay Cagayan ti damag a ngumatngato ti bilang dagiti Chinese students iti nasao a probinsia.