--Ads--
photo cto

BAGUIO CITY – Inwaragawag ti Solid Waste Management Division ti City General Services Office (CGSO) ti lokal a gobyerno ti Baguio a nagsublin iti normal ti panagkolektarda kadagiti basura iti nagduduma a paser ti siudad.

Sigun kenni CGSO – Solid Waste Management Division head Dominador Urbanozo, nagsubli metlaeng ti sitwasyon iti staging area ti Baguio sadiay Dairy Farm.

Kinunana a nainget ti panangsurotda iti ‘no touch down policy’ nupay saan latta a maliklikan iti panakaitantan ti panangkolektarda kadagiti basura nangruna iti sentro ti siudad.

Innayonna a nainget a surutenda iti polisiya a ‘no seggregation, no pick-up’ kadagiti basura kadagiti collection points.

Dinakamatna nga innaldaw a 10 agingga 15 dagiti trucks a mangkolkolektar kadagiti basura a maibelleng sadiay Urdaneta, Pangasinan ken a nagtalinaed a 162 a tonelada ti innaldaw a makolkolektar a basura iti masakupan ti Baguio.

Mangnamnama pay ni Urbanozo a bumaba ti 160 a tonelada dagiti makolektar to a basura iti siudad gapu iti nagduduma a programada seknan iti panakai-sinasina dagiti basura babaen iti panakikaykaysa dagiti barangay officials.

Impannakkelna met ti nakitada a panakikaykaysa dagiti umili ti suidad iti nasao a kampanya babaen iti panangisinasina dagitoy kadagiti ibelbellengda a basura. (with Bombo Brigitte Marcasi)