--Ads--

BAGUIO CITY – Im-imbestigaran ita ti Joint Security Coordinating Center ti Abra ti insidente ti panagpinnaltog ti grupo ti maysa a mayoralty candidate ken grupo ti ABC president ti munisipyo ti Tayum a nakadangran ti dua nga indibidual idi agsapa kalman.

Sigun kenni Atty. Dexter Barry Cawis, election officer ti COMELEC-Abra, ti resulta ti imbestigasyon ti center ti mangdetermina no maipasidong iti kontrol ti COMELEC wenno saan ti nasao a probinsia.

Kinunana nga imbilin metten ti Police Regional Office Cordillera ti naun-uneg nga imbestigasyon iti insidente a napasamak kabayatan ti maysa a campaign sortie sadiay An-ananao, Budac, Tayum.

Maibasar iti impormasyon a naala ti Bombo Radyo, immuna a nagbinnara ti live-in partner ni Barangay Captain Walter Tugadi ken ti mayoralty bet a ni Joey Brillantes kabayatan ti panagkampanya ti grupo ti nasao a kandidato sadiay Budac, Tayum.

Nagdesisyon ti live-in partner ni Tugadi a pumanaw laengen ngem maatap a killaat a pinaltogan ti grupo ni Brillantes ti lugan da Tugadi isut gapuna a nagbales dagitoy a nagresulta iti panakadangran ti saggaysa nga indibidual manipud iti dua a grupo.

Nupay kasta, kinuna ni Atty. Cawis a nasken a maberipikar no anya ti pudno a napasamak sadiay Tayum ken ti pinal a report ti maisumitir iti en banc ti COMELEC tapnu sadiay a makedngan ti gasat ti nasao a probinsia.

Maipalagip a naideklara nga election hot spot ti Abra idi March 19 iti sidong ti red category.

Iti kanito a maipasidong ti maysa a lugar iti kontrol ti COMELEC, mangbukel ti komisyon iti task force a maaddaan ti administrative control kadagiti deputized agencies ken mabalin a maikkat dagiti pulis ken soldado iti nasao a lugar.

Kabayatanna, nabiag manen ti Abra Shield a maysa a security plan nga agserserbi a ‘handbook’ dagiti otoridad iti panakaimaton ti eleksion iti nasao a probinsia.