--Ads--
photo credit to owner / for illustration only

BAGUIO CITY – Pormalen a naipaima kadagiti residente ti Bedbed, Mankayan, Benguet ti maysa a gong-making facility idi kalman, June 26.

Sigun kenni  Dr. Arnold Inumpa, Provincial Director ti Department of Science and Technology – Baguio-Benguet, nakompleton ti pasilidad ken naipaima kadagiti benipisaryo sadiay Mankayan.

Naamuan a naitantan ti panagaramid dagiti umili kadagiti gangsa gapu iti kinakurang ti equipment-da kas iti makina ken pasdek.

Kinunana nga umad-adu ita dagiti umili ti Mankayan nga agar-aramid ti gangsa isut gapuna a napilida dagitoy a tulongan.

– ni Dr. Arnold Inumpa, Provincial Director ti Department of Science and Technology – Baguio-Benguet

Innayon ni Inumpa a tarigagayda a babaen iti nasao a proyekto ket maawis dagiti agtutubo nga agaramid ti gangsa tapno maipreserba ken saan a mapukaw ti kultura ti panangaramid ti gangsa sadiay. (-with Bombo Nikki Agsiweng/ Bombo Florence Paytocan)