--Ads--

BAGUIO CITY – Nalaus ti panagyaman ti empleyado ti Benguet State University (BSU) iti Namarsua kalpasan a nagbalin daytoy a Top 5 iti 2017 Agriculturist Licensure Examination.

Segun kenni Nora Hill Evasco, naklaat daytoy idi naamuanna a daytoy ti Top 5 nangruna ta self-review ti inaramidna ken saan daytoy a nagturong iti review center.

Kinunana a saanna metlaeng a nakita a mismo ti resulta ti eksaminasyon gaputa impakaamoda laeng daytoy kenkuana.

Innayona nga aramatenna ti bendisyon ti Namarsua kenkuana iti sumaruno a tukad ti biyagna ken panggepna metlaeng nga agadal manen.

Inaklonna met a ti lisensure examination ti maysa kadagiti karigatan nga exam a pinasetan daytoy.

Kinunana nga iti agdama ket agtalinaed pay daytoy sadiay BSU agingga nga agleppas ti kontratana ken urayenna laengen no adda manen ti trabaho a maidiaya kenkuana.

Insagotna met ti panagballigina iti pamilyana, gagayyemna ken ti nagturpusanna a pagadalan, ti BSU.

Ni Nora Hill Evasco manipud Atok, Benguet ket nagturpos kas Cum Laude idi 2016 iti kurso a Bachelor of Agriculture, major in Entomology.

Naamuan met a daytoy ti kaunaan nga estudyante ti BSU a nakastrek iti Top 5 ti Agriculturist Licensure Examination sipud idi 2003.

Mainaiag iti daytoy, ti BSU metlaeng ti addaan iti kaaduan nga examinees a dumanon iti 312 ken 95 ti nakapasa kadagitoy pakairamanan dagiti manipud iti BSU-Buguias Campus.

Naamuan met a nga iti 2,938 nga examinees iti intero a pagilyan ket 927 ti nakapasa kadagitoy iti nasao nga eksaminasyon.