--Ads--

BAGUIO CITY – Agtultuloy ti panakabukel ti terms of negotiation para iti maisaksakad a modernisasyon ti Baguio City Public Market.

Iti interview ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni City Councilor Philian Louise Weygan-Allan, dadaulo ti Committee on Market, Trade and Commerce, and Agriculture iti lokal a konseho a karaman kadagiti ar-aramiden ita ti Public-Private Partnership for the People Initiative wenno P4 Committee ti financial negotiation term.

Nupay kasta, dinakamatna nga imbitaranda iti lokal a konseho ti grupo iti merkado publiko a mangisaysayangkat ita iti noise barrage tapnu pagpalawagen dagitoy iti kayatda a mapasamak.

– ni City Councilor Philian Louise Weygan-Allan, dadaulo ti Committee on Market, Trade and Commerce, and Agriculture iti City Council

Sigun kenkuana, idi pay napalabas a lawas a nangrugi ti nasao a noise barrage a pangipekpeksaan dagiti maseknan iti panagtubngarda iti narugian a proseso para iti modernisasyon ti City Public Market.

Innayonna nga adda ti opposition paper a naawat ti lokal a konseho manipud iti nasao a grupo ngem awan met ti inlanad ti grupo nga alternatibo para iti panakaisimpa ti nabayagen a merkado publiko ti siudad.

Imbinglayna nga adda ti insumitir ti nasao a grupo nga unsolicited proposal para iti pito a kadsaaran a merkado publiko ngem saan a nairaman kadagiti nagpilyan ti P4 Committee gaputa nadiskwalipikar ti grupo nga intunda ti kaawan ti juridical personality dagitoy.