--Ads--

BAGUIO CITY – Adalen manen ti University of Baguio (UB) ti katulaganda iti Luis Hora Memorial Hospital sadiay Bauko, Mountain Province seknan kadagiti health protocols a nasken a maisayangkat sakbay ti on-the-job training wenno OJT dagiti nursing students ti unibersidad iti nasao nga ospital.

Sigun kenni Dr. Janice Kaylyn Lonogan, Vice President for Academic Affairs ti UB, babaen iti daytoy ket maliklikan a maulit ti nasao nga insidente.

Maipalagip a naipasidong iti swab test dagiti 146 a nursing students ken 12 a Clinical Instructors dagitoy sadiay Luis Hora idi Lunes ken rimwar iti resulta a positibo iti COVID ti 19 a nursing students ken maysa a Clinical Instructor.

Sigun kenni Dr. Lonogan, leksion kadakuada ti napasamak tapnu ad-adda a mapapintas ti proseso nga ipatungpal dagitoy.

Impettengna met nga awan ti mapabasol iti napasamak gaputa saanda met a ninamnama ti nasao a banag.

Maipalagip a sigud a maipasidong iti swab test ditoy Baguio City dagiti nursing students ken Clinical Instructors ti UB sakbayda nga apan sadiay Luis Hora ken Bontoc Hospital para iti OJT ngem nagbaliw ti pagalagadan ti Luis Hora, no sadino, sadiay a maisayangkat ti panag-swab test.

Impanamnama met ni Dr. Lonogan nga apaman a malpas ti panag-quarantine dagiti nursing students ket dagusda nga agsubli ditoy siudad.

Imbinglayna pay a makanselar ti OJT ken masukatan ti alternatibo a panagsanay ken kasaritada ti Luis Hora no mabalin a maituloy iti naituding nga schedule dagiti sumaruno pay kuma a grupo para iti OJT.

Pinunasna manen ti panagdanag dagiti nagannak ken guardians dagiti nasao nga estudyante ken kinunana a matuttutukan ken maipapaay ti pagkasapulan dagitoy.

Kabayatanna, manarimaan metten ti imbestigasyon tapnu maamuan dagiti pasamak a nangitunda iti nasao nga insidente.