--Ads--

Maur-uray pailaeng iti agdama ti guidelines nga iyulog ti Comission on Elections en banc para iti panakaipatungpal ti special elections kadagiti babarangay nga awanan ti Sangguniang Kabataan officials.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo kenni Atty. John Paul Martin, Election Officer iti Commission on Elections – Baguio, impasiguradona nga ipatungpalda a dagus ti special elections iti siudad nu addan ti guidelines nangruna kadagiti sangapulo ket innem (16) a barangays a bakante ti posisyonna para iti Sangguniang Kabataan.

Sigun kenni Martin, nu awan ti quorum wenno minimum a miyembro ti Sangguniang Kabataan iti maysa a barangay ket saan dagitoy a makaimplementar ti proyekto gapu ta saanda a mabalin a mausar ti pondo dagitoy.

Maibasar iti Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015, ti Commission on Elections ti addaan karbengan a mangipatungpal ti special elections nu awan ti timmaray kas opisyal iti Sangguniang Kabataan wenno nu awan ti quorum bayat a ti Department of the Interior and Local Government ti mabalin a mangdutok iti opisyal nu adda ti vacancy wenno succession.

Kabayatanna, kinuna ni Martin a nasken nga agsapol kadagiti indibidual nga agbalin a kandidato tapno saan a marigatan ti barangay apaman a maipayulog ti guidelines seknan iti isyu.

Malaksid iti dayta, maysa a karit iti panakaipatungpal ti special elections ket ti pagtaudan ti pondo daytoy.//Bombo Mera Pacpacan