--Ads--

BAGUIO CITY – Napagsasaritaanen ti petsa a pakaipatungpalan dagiti kangrunaan a paset ti Baguio Flower Festival wenno Panagbenga 2020.

Sigun ken ni Andrew Pinero, media officer ti Baguio Flower Festival Foundation Inc. (BFFFI), maipatungpal ti Grand Opening Parade inton Marso 21, maangay met ti Grand Street Dance Parade inton Marso 28, ti Grand Float Parade inton Marso 29 ken mailukat ti Session Road in Bloom inton Marso 30 aginggat April 5.

Dinakamatna a napagsasaritaan met laeng ti posibilidad nga extension ti Baguio Blooms Exposition and Exhibition agingga iti maudi a lawas ti Marso.

Inlawlawagna a daytoy ket tapno maipaayan iti kanayonan a suporta ti aktibidad ken tapno manayonan ti maganansia dagiti negosiante.

Sigun pay ken ni Pinero, mapangpanggep a maitantan amin dagiti aktibidad iti Panagbenga 2020 kas paset ti panagannad kontra iti 2019 novel coronavirus.

Mangnamnama ti BFFFI kasta metten ti lokal a gobierno ti Baguio City ken dadduma nga ahensia a sumayaaten ti sitwasion inton Marso tapno matuloy dagiti aktibidad iti Panagbenga.