--Ads--

BAGUIO CITY – Inladawan ni Delia Capio a natulnog, nasingpet, naanos ken managayat ti anakna ni Cpt. Clinton Capio.

Segun kenni Mrs. Capio, idi laeng napalabas a paskua a naudi a nagkitada iti anak daytoy ken sadiay a nagpakada a maidestino daytoy sadiay Basilan.

Insalaysayna a nagadal ti anakna iti sekondarya sadiay Pacdal, sakbay a simrek iti Saint Louis University ken nangala iti kurso nga Engineering.

Kinuna ni Mrs. Capio nga idi nagpakada ti anakna a sumrek daytoy iti Philippine Military Academy ket linapdanna daytoy gapu iti kinapeggad ti trabaho dagiti soldado.

Nupay kasta, kinunana nga impapati ti anakna a simrek iti akademya gaputa tarigagayna ti agserbi iti pagilian.

Dinakamatna a nakiasawa ni Cpt. Capio iti maysa a taga-Bacolod ken addaan dagitoy iti 3-yr old nga anak.

Itay pangaldaw ket nagturongdan sadiay Manila tapnu sukonenda ti bangkay ni Cpt. Capio ken sadiay a pagtotongtonganda nu mano nga aldaw a malamayan daytoy ditoy siudad ti Baguio sakbay a maisubli sadiay Manila para iti panakaitabonna iti Libingan ng mga Bayani.

Kabayatanna, impanamnama met ti Philippine Army ti kaskenan a tulong iti pamilya ni Cpt. Capio.

Iti eksklusibo a panakiuman ti Bombo Radyo Baguio kenni Philippine Army spokesperson Col. Benjamin Hao, kinunana nga ipaay ti gobyerno ti kaskenan a tulong iti imbati a pamilya ni Cpt. Clinton Capio a kameng ti Special Forces.

Indanonna met ti panakipagrikna ti Philippine Army iti pamilya ni Cpt. Capio, kagiddan ti panangipannakelna iti kinabanuar ti opisyal.

Ita nga aldaw ket naituding a maibiahe sadiay Manila manipud Zamboanga ti bangkay ni Cpt. Capio sakbay a maiyawid ditoy siudad ti Baguio.

Ni Cpt. Capio ket tubo ti Amlimay, Buguias, Benguet ken residente iti Gibraltar, Baguio City.

Miembro daytoy ti PMA Mandala Class of 2006.

Immunan nga impaayan daytoy ti Armed Forces of the Philippines iti full military honor.

Naamuan a ni Capio ti nagserbi a company commander ti 4th Special Forces Battalion a nagturong sadiay Basilan idi Disyembre ken daytoy ti kaunaan a pimmusay iti rinnupak iti benneg ti militar ita a tawen.

Segun kenni Major Filemon Tan, panakangiwat ti WestMinCom, maysa laeng a tama ti paltog ti sinagrap ti nasao nga opisyal ngem timama daytoy iti sentro ti ulona.

Manamnama a maaddaan iti apagbiit a seremonya sadiay Manila sakbay a maiyawid ti bangkayna sadiay Gibraltar, siudad ti Baguio.

Maipalagip a nakirinnupak dagiti soldado iti Abu Sayyaf group iti sidong ni Furuji Indama, maysa a ranking official ti terorista a grupo a nangitunda iti ipupusay ni Cpt. Capio ken iti panakadangran ti maysa pay a soldado a ni Sgt. Gilbert Dumlao ken tallo a CAFGU.