--Ads--

BAGUIO CITY – Nainget ita ti panagsagana ni Asian Circuit Queen Sandi Menchi Catlona Abahan para iti panangidepensana iti koronana iti 30th Mt. Kinabalu International Climbathon a maangay sadiay Sabah, Malaysia inton Oktubre.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo, kinuna ni Abahan a mangrugi ita a lawas ket ikondisyonnan ti bagina para iti nasao a 26 kilometer run.

Kinunana nga agtultuloy met laeng ti panagensayona babaen iti panagtarayna kadagiti kabambantayan ti Baguio ken Benguet.

Segun kenkuana, pitopulo ket lima a porsiento a nakakondisyon ti bagina ken mangnamnama daytoy a maartapanna dagiti elite runners manipud iti nagduduma a pagilian.

Ni Abahan ti napili a mangibagi iti Pilipinas iti nasao nga elite competition kalpasan a nagkampeon daytoy iti Akyathlon Pilipinas wenno Sky Running Event a naipatungpal sadiay Mt. Ugo, Itogon, Benguet.

Kampeon daytoy iti 29th Edition ti Mt. Kinabalu International Climbathon idi napalabas a tawen kalpasan a nakailista iti rekord a 2 hours, 58 minutes and 48 seconds.