--Ads--

BAGUIO CITY – Maitabon ita nga aldaw iti Libingan ng mga Bayani ti bangkay ni Major Clinton Capio, ti soldado nga Igorot a pimmusay kabayatan ti panakirinnupakda iti bandido a grupo ti Abu Sayyaf sadiay Basilan idi napalabas a lawas.

Naisubli sadiay Fort Bonifacio ti bangkayna manipud ditoy siudad ti Baguio idi kalman ti agsapa babaen ti C-130 military plane.

Immuna iti daytoy, impaayan ni Pres. Rodrigo Duterte iti posthumous promotion ni Major Capio iti lamay daytoy sadiay Fort Bonifacio kas panangbigbigda iti kinabanuar daytoy.

Napapatay ni Major Capio a commanding officer ti 1st Special Forces Company bayat ti siyam nga oras nga engkwentroda iti Abu Sayyaf sadiay Basilan kalpasan a natamaan ti kanawan a paset ti ulo daytoy.

Ni Major Capio ket tubo ti Amlimay, Buguias, Benguet ken residente ti siudad ti Baguio.

Miyembro daytoy ti PMA Mandala Class of 2006.

Kabayatanna, kinuna ti nasinged a gayemna a ni Major Mark Camangan manipud iti Philippine Air Force a dakkel a pukaw iti armada pwersa ti pilipinas ni Capio.

Kinunana a dakkel ti potensial nga agbalin a heneral ni Major Capio gapu iti agkakapintas a kababalin daytoy.

Kinunana a natulnog a lider ken napintas a pagwadan ti nasao nga Igorot gaputa well-respected daytoy, saan laeng a kadagiti superiors ngem ketdi, uray pay kadagiti subordinates ni Major Capio.

Pinatalgedanna pay a pudno ti panagbalin ni Major Capio a ‘father-figure’ gapu iti panangilalana kadagiti idadauluanna a soldado nangruna no adda ti misyon dagitoy.