--Ads--

BAGUIO CITY – Naklaat ken saan a namati a dagus ni Jasmin Joy Escobido a maysan a nalamiis a bangkay ti fiance-na a sinabatda sadiay Manila.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo, kinuna ni Escobido a saanna a ninamnama nga agbaliw ti langa ti asawana a ni marine solider Pfc. Gener Tinangag a pinaltogan ti Maute sniper iti agtultuloy a Marawi siege.

Kinunana nga idi kinitana ti adda iti uneg ti lungon ket saanna a nailasinan isut gapuna a kinunana a rumuwardan ta saan a ti asawana ti bangkay.

Nupay kasta, nabalkot daytoy iti liday idi nakitana ti piglat ken itsura ti saka ti asawana ken ti siding iti kiday ken agong daytoy.

Impeksana pay a tallo nga aldaw sakbay a pimmusay ti asawanna ket natagtaginepna nga adda ti dakes a napasamak iti asawanna ken nariing laengen daytoy nga awawaganna ti nagan ti asawanna.

Kabigatanna ket nagtawag ti asawana ken impeksana a mailiw daytoy kenkuana agramanen iti anak dagitoy.

Nupay kasta, iti maikatlo nga aldaw ket nakalkaldaang damag ti naidanon kenkuana mainaig iti ipupusay ni Tinangag.

Inladawanna met ti asawana a maysa a responsable nga ama iti bugbugtong nga anak dagitoy a lalaki nga agtawen iti duwa.

Nagyaman met daytoy kenni Presidente Rodrigo Duterte, gaputa inkari ti presidente nga itedna no anyaman ti nasken a maipaay kadagitoy kagiddan ti panangitedna iti calling card daytoy kadakuwada.

Kabayatanna, nasakit para iti maysa nga ina a pumusay ti kakaisuna nga anakna a lalaki iti ubing nga edad.

Sigun kenni Marcia Tinangag, ina ni Pfc. Tinangag, nupay nasakit iti riknada ket maysa a dayaw a pimmusay daytoy iti panagserbina iti pagilian.

Dinakamatna a nupay saanda a pabor iti panagsoldado ti anakda ket awan ti nabalinan dagitoy gaputa daytoy ti pinili ti anakda.

Kinunana a tarigagayda met a malpasen ti gubat sadiay Mindanao tapnu maliklikan ti panakaibuwis ti dadduma pay a biag.

Kiniddawna pay a maipaay ti amin iti apoko dagitoy agingga a makalpas iti panagadalna.

Iti inisyal a napagnunumuwan dagitoy, ket maiyawid ti anakna inton parbangon sadiay Kadaclan, Barlig, Mt.Province ken maitabon sadiay inton June 18 2017.

Ni Pfc Tinangag ti maikatlo kadagiti uppat a kakabsat daytoy, ken naituding kuma a rambakanna ti makaduapulo ket uppat a kasangayna inton Hunyo 20.

Adu ti natulonganna a kakadwana a soldado kabayatan ti panakiengkwentroda iti Maute local terror group sadiay Marawi City ngem iti maikatlo a panagsublina tapnu tulongan ti dadduma ket pinaltogan daytoy ti Maute sniper a nangitunda iti ipupusay daytoy.