--Ads--

BAGUIO CITY – Positibo latta ni Igorot Team Lakay fighter Danny Kingad uray saan a matuloy ti labanna a maangay koma inton bigat iti ONE: Big Bang sadiay Singapore.

Nasuspindir ti labanda ken ni Kairat Akhmetov ti Kazakhstan kalpasan a nagpositibo iti COVID-19 ti maysa a cornerman ti Team Lakay.

Kinuna ni Kingad a gundawayanna ti pannakaitantan ti laban tapno ad-adda pay daytoy a makapagsagana.

Mainaig iti daytoy, kinunana a mas istrikto itan dagiti protocols a maipatpatungpal iti panagsanay ti Team Lakay.

Sigun kenkuana, nagudua ti panagensayo dagitoy iti tallo a grupo ken kanayonda nga am-ammuen ti temperatura dagitoy.

Nagnegatibo iti COVID-19 ni Kingad ken ni Team Lakay head coach Mark Sangiao.