--Ads--

BAGUIO CITY– Malamlamayan itan sadiay probinsia ti Benguet ti bangkay ti Cordilleran ken maysa kadagiti dua a Pilipino a seafearer a karaman kadagiti pimmusay iti napasamak a panagraut iti maysa nga establishimiento sadiay Mexico idi Agosto 27.

Immunan a nabigbig ti nasao a seaman a ni 3rd Engineer Nathaniel Apolot Alindan, 31-anyos, naasawaan, tubo ti Bakun ken Kibungan,Benguet.

Sigun kadagiti kapamilya ti Igorot seafear, malamayan ti bangkayna ita nga aldaw agingga inton rabii iti maysa a punerarya sadiay Cruz, La Trinidad, Benguet sakbay a maiturong daytoy sadiay Pangpang, Palina, Kibungan, Benguet inton bigat ti agsapa.

Inaklon ti pamilya ni Alindan a dakkel a karit kadakuada ti kasasaad ti kalsada a dalyasaten dagitoy inton bigat iti panangibiaheda iti bangkay, banag a pagsagsaganaanda.

Nupay kasta, agyamyaman ti pamilya Alindan kadagiti amin a timmulong nga ahensia to gobierno, pribado a grupo ken indibidual iti pannakaiproseso dagiti amin a kasapulanda tapno maiyawid a buo ti bankay ditoy Pilipinas.

Agtultuloy met ti pannakipatang ti pamilya kadagiti maseknan nga opisina para iti pannakaipaay iti financial ken livelihood assistance para iti pamilya a pinanawan ti biktima.

Maipalagip a karaman ni Engr. Alindan ken ti kadwana a Filipino seaman kadagiti nasurok 20 a pimmusay iti gang attack iti maysa nga establishimiento sadiay Mexico kabayatan ti panagaliwaksay dagitoy.

Pagnunumuan pay ti pamilya ni Alindan no kaano ti tabon ti biktima ngem kinunada a maitabon daytoy sadiay Dada, Bakun, Benguet.