--Ads--
photo grabbed from FB account

BAGUIO CITY – Pimmusay ti maysa nga Igorot trail runner kalpasan a natnag iti kimmalay-atanna a pine tree sadiay Sitio Mangakew, Poblacion, Bokod, Benguet idi kalman.

Nabigbig daytoy a ni Marcelino Palitog Sana-oy, 29-anyos, naasawaan, mannalon ken trail runner, tubo ti Kabayo, Kayapa, Nueva Viscaya ken residente ti Jappas, Bobok-Bisal, Bokod, Benguet.

Sigun iti pulisya, napasamak ti aksidente iti kabambantayan a paset ti Sitio Mangakew ken naimatangan ti testigo a ni Eusebio Julian ti napasamak iti biktima.

photo cto

Maibasar iti salaysay ni Julian, manarimaan ti panagdalusna iti nagmulaanna ti sayote ket nakitana ti panagkalay-at ni Sana-oy iti nangato a pine tree ken nakitana pay ti panangputputed ni Sana-oy kadagiti sanga ti nasao a kayo.

Kinuna ni Julian a kalpasan ti lima a minutos ket kinitana manen ni Sana-oy ngem saannan a nakita daytoy iti ngato ti kayo isut gapuna a napan iti ayan ti kayo ken sadiay a nakitana ti biktima a naka-idda iti daga.

Dagus a nagpa-arayat ni Julian kadagiti kailyanda sadiay para iti panakaiturong ti biktima iti kaasitgan nga ospital.

Nupay kasta, bayat ti panagdalyasatda iti lima a kilometro a dalan iti bantay paturong iti kalsada ket pimmusayen ti biktima.

Naamuan a ni Sana-oy ket maysa a trail runner ken inspiring ambassador ti sport a trail running no sadino, nangrugi daytoy a tumaray kadagiti kabambantayan iti edadna a dise-otso.

Inawagan ni Sana-oy ti bagina kas ‘Simplest Runner’.

photo grabbed from FB account

Naka-aramid daytoy iti nagan iti trail running scene kalpasan a nabigbig kas kaunaan a kampeon iti Cordillera Mountain Marathon a naangay iti nalatak a Mt. Pulag ken iti Cordillera Mountain Ultra a naangay sadiay Itogon, Benguet.

Nasubok met ti kabaelan ti decorated mountain runner iti running series ti King of the Mountain ken nangabak pay daytoy iti Pilipinas Akyathlon.

Imbagi pay ni Sana-oy ti Pilipinas iti sumagmamano a trail running events iti ruar ti pagilian kas iti 2017 Asian Skyrunning Championships a naangay sadiay Japan a nagleppasanna iti maika-18 a pwesto.