--Ads--

BAGUIO CITY – Sinuspendir ti lokal a konseho ti Baguio ti implementasyon ti Transport Pre-Alert and Support System (T-PASS) kalpasan a naobserbaran ti adu nga isyu seknan iti panagaramat iti daytoy.

Sigun kenni Atty. Genevieve Shontogan, Attorney IV ti DILG-Cordillera, saan a nalawag ti nailanad a panggep ti nasao a sistema iti nabukel a katulagan ti Baguio ken ti service provider ti T-PASS.

Kinunana a posible metlaeng a malabsing ti T-PASS ti Data Privacy Act gapu iti panakakolektar dagiti impormasyon ken panakaiproseso dagitoy babaen iti T-PASS.

Innayonna a mabalin metlaeng a malabsing ti nasao a sistema ti DILG Memorandum Circular No. 62 gapu iti panakalapped ti nawaya ken napartak a panagbiahe dagiti cargo trucks.

ni Atty. Genevieve Shontogan, Attorney IV ti DILG-Cordillera

Kabayatanna, maibasar iti datos ti ket dumanon iti 113 a cargo trucks ti simrek iti siudad ti Baguio a nagaramat iti T-PASS iti Nobyembre ken 108 iti Disyembre ti napalabas a tawen.

Maipalagip a ti T-PASS ket maysa nga online registration system a mabalin a maaramat a mangwanawan iti garaw dagiti cargo trucks a sumsumrek ditoy Baguio City.