--Ads--

BAGUIO CITY–Panggep ti Department of Trade and Industry (DTI) nga iparehistro iti Intellectual Property Office of the Philippines ti gong making wenno ti panagaramid iti gangsa dagiti umili ti Barangay Bedbed sadiay Mankayan, Benguet.

Sigun kenni DTI Baguio-Benguet provincial director Freda Gawisan, kasapulan a mapagtalinaed ti panagaramid dagiti umili ti Barangay Bedbed iti gangsa a maysa kadagiti pakabigbigan dagitoy.

Kinunana a ti parikut ket kurang ti panakabigbig dagiti gong makers sadiay nangruna iti ar-aramiden dagitoy a gangsa.

Dinakamatna a sumagmamano kadagiti gangsa a maar-aramid sadiay Bedbed no dagitoy ket magatang ken mailako iti dadduma a lugar ket makabilan iti naiduma a tatak wenno saan a maibaga a nagtaud dagitoy sadiay Mankayan.

Sigun kenkuana, naaramid sadiay Bedbed ti kadakkelan a gangsa iti rehion Cordillera nga addaan kangato nga innem a kadapan ngem daytoy ket nakaparang ita sadiay Rizal, Kalinga a maysa a pakabigbigbigan ti nasao a munisipyo.

Gapu iti daytoy, panggep ti DTI nga ital-o ti gong making kas maysa a pagbiagan sadiay Mankayan, Benguet.