--Ads--

BAGUIO CITY – Makapaliday iti maysa a paralisado nga ina ti saanna a panangisuro kadagiti annakna nu kasanu ti magna.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo iti paralympian mom a ni Agustina Bantiloc, tarigagayna man nga isuroan dagiti annakna a magna ket saanna a maaramid gaputa daytoy mismo ket saan a makapagna kalpasan a naparalisa ti sakana idi natinnag iti ayan ti kabete idi agtawen pay laeng daytoy iti innem.

Kinunana a gapu iti daytoy ket dagiti kaanakana ti nangisuro kadagiti annakna nu kasanu ti magna.

Kinunana nga idi agtawen daytoy iti pito ket daytoy ti nangaw-awir kadagiti kaanakanna gaputa saan daytoy a makaruar iti balayda tapnu makiay-ayam kuma iti dadduma nga ubing.

Innayunna a saan met laeng a simrek iti panunotna ti aggasawa ken maaddaan iti anak ngem dimteng ti maysa a lalaki iti biagna a nangawat iti kasasaadna.

Naparaburanda iti tallo nga anak, bin-ig dagitoy nga iskolar ken academic achiever, ken ti inauna ket nagturpos a cumlaude iti kurso nga Information Technology.

Kinuna ni Bantiloc nga uray paralisado daytoy ket ikagkagumaanna nga ipaay ti pagkasapulan dagiti annakna, kangrunaanna ti edukasyon a saanda a nagun-od idi gapu iti kinarigat ti biyag.

Ni Bantiloc ket maysa a paralympian medalist a nangibagi iti Pilipinas iti nagduduma nga international competitions, ken iti agdama ket agsagsaganan para iti umadani a kompetisyon a pakipasetan daytoy.