--Ads--

Pangpangepen ti Department of Agriculture ti panagtitinnulong iti Department of Social Welfare and Development (DSWD) tapno mairaman ti itlog iti disaster relief packs, kas wagas a panangtulong kadagiti producers ken panangitandudo iti nutrision iti pagilian.

Sigun kenni Arnel de Mesa, panakangiwat ken Assistant Secretary ti Department of Agriculture, panggepda nga itandudu ti itlog kas numero uno a kangrunaan a pagtataudan ti protina, imbes a noodles ken de lata.

Innayon ti nasao nga opisial a nasken a maparegta dagiti ubbing a Pilipino a mangan iti ad-adu nga itlog, tapno mataming ti malnutrition iti pagilian.

Malaksid iti dayta, itantandudo pay ti nasao a departamento ti instant chopsuey, instant pinakbet, manok ken pork para kadagiti disaster relief packs.