--Ads--

BAGUIO CITY – Pinalagipan manen ti Office of Civil Defense-Cordillera dagiti umili iti siudad ti Baguio ken probinsya ti Benguet, agramanen dagiti turista a salwadanda ti salun-atda nangruna ita a nalam-ek ti klima.

Kasaruno pay laeng daytoy ti panagbaba ti temperatura ditoy siudad ti Baguio itay agsapa a dumanon iti 10.5 degrees Celsius.

Kas maibasar iti listaan ti Pagasa Baguio Synoptic Station, daytoyen ti kababaan a temperatura a nailista dagitoy iti agdama a tawen.

Binalakadan met ti ahensia ti publiko nga agsuot iti napupuskol a bado, kaluggong, scarf wenno mangaramatda iti neck tube wenno face mask.

Kinuna ti ahensia a nu nalam-ek ti panawen ket napintas a malingdan dagiti paset ti bagi kas iti lapayag, agong, ramay ken saka tapnu saan a malamminan ken maliklikan ti sakit.