--Ads--

Awanen ti maikomento pay ti dadaulo ti Kalinga Police Provincial Office (PPO) seknan iti resolusyon ti Butbut Tribe sadiay Kalinga a nangideklara kenkuana ken iti tallo pay nga opiosyal ti PNP cordillera kas Persona Non Grata kadagiti barangay ken sitio sadiay Kalinga nga ok-okuparen ti nasao a tribu.


Maibasar iti Resolution No. 01, series of 2021, indeklara ti Butbut Tribe ti Kalinga a persona non grata da Police Regional Office Cordilera (PROCOR) Regional Director PBGen. R’win Pagkalinawan, Kalinga PPO Provincial Director PCol. Davy Vicente Limmong, 2nd Kalinga Provincial Mobile Force Company Commander PMaj. Daniel Fakat ken ni PLtCol. Armando Lorette Jr. ti Kalinga PPO.


Intunda daytoy ti panangdadaelda iti naabandona a kampo ti militar iti nagbeddengan ti pagin-inagawan a disso ti Butbut Tribe ken ti Betwagan Tribe ti Sadanga, Mountain Province.


Iti interview ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni Col. Limmong nga ar-aramidenda laeng ti trabahoda kas kameng ti pulisya ken namnamaenna a pinanunot a nalaing ti nasao a tribu ti nasao a resolusyon sakbayda nga inaramid daytoy.

Kinunana a ti nasao nga outpost ket sigud a kampo ti militar a pinanawanda ken daytoy ket sinublat laeng dagiti kameng ti Butbut Tribe.


Impalawagna nga inikkatda ti nasao nga istraktura agsipud ta ti nakaibangonan daytoy a lugar ket sakop ti boundary dispute wenno mapagininagawan a disso.

Impettengna a no saan a maikkat ti nasao nga istruktura ket posible a mangitunda iti panagriri dagiti kameng ti Betwagan Tribe.

Inyunay-unayna met nga agingga nga awan ti nabigbig ken naitudo a pinal a nagbeddengan ti dua a tribo ket nasken nga awan ti agukopar sadiay ken agtalinaed daytoy a bakante.

Dinakamatna pay a mabalin latta a mangibangon ti Butbut Tribe iti bukodda a pwesto la ketdi maibangon daytoy iti masakupada ken saan nga iti uneg ti mapagin-inagawan a disso tapnu awan ti tumaod a riribukDD.