--Ads--

BAGUIO CITY – Simmuko ti maysa a kameng ti rebelde a New People’s Army (NPA) kadagiti kameng ti 50th Infantry Battalion ti 5th Infantry Division, Philippine Army sadiay Camalog, Pinukpuk, Kalinga idi kanikadua.

Ti sigud a rebelde ket mabigbigbig iti nagan nga INCHA, 22-anyos, baro, residente ti Tabuk City, Kalinga ken nagbalin a kameng ti NPA iti nasurok uppat a tawen.

Kinadwaan daytoy dagiti nagannakna ken ti kapitan ti Bagumbayan, Tabuk City, Kalinga idi simmuko daytoy kadagiti militar.

Naamuan a ni INCHA ket kameng ti Squad Tres ti Ilocos-Cordillera Regional Committee ti NPA nga addaan operasyon sadiay Kalinga ken kabangibang daytoy a probinsia.

Impasigurado met ti militar ti panakaipaay ti benipisyo ti nasao a surrenderee iti sidong ti Comprehensive Local Integration Program ti gobyerno nangruna ta naamuan a simmuko ti nasao nga indibidual idi naamuanna ti nasao a programa manipud kadagiti kakabagianna.

Inaklon pay ti nasao a sigud a rebelde nga adu kadagiti sigud a kakaduana ti mangkayat a sumuko gapu iti panakapukaw ti talekda iti komunista nga organisasyon ngem dagitoy ket pangpangtaan ti lider dagitoy.

Gapu iti daytoy, impeksa met ni Lt. Gen. Emmanuel Salamat, commander ti Northern Luzon Command ti panagyamanna kadagiti nagannak ti nasao a sigud a rebelde, dagiti pulis ken ti lokal a gobyerno a nangsuportar ken nangisakad iti panagsuko ti nasao a baro.

Kinunana a babaen iti nagtitipon nga addang dagiti amin nga stakeholders ket magun-od ti pagilian ti agnanayon a kappia ken magun-od ti nasustinir a panagdur-as.