--Ads--

BAGUIO CITY- Mangnamnama ti Benguet Provincial Office a manayunan pay ti bilang dagiti munisipyo sadiay nga aglukat wenno umawaten ti turista iti baet ti panakaipasidong ti probinsia iti Alert level 2.

Iti interview ti Bombo Radyo Baguio kenni Provincial Tourism Officer Eleazar Carias, kinunana nga in-inot nga agluklukat dagiti munisipyo iti turismo dagitoy nangruna ta low agingga iti minimal risk ti classification dagitoy iti COVID-19.

Sigun kenkuana 10 nga munisipyo iti Benguet ti nakalukaten ti turismo dagitoy kas iti La Trinidad, Atok, Kapangan, Tublay, Tuba ken dadduma pay.

Agtaltalinaed met a nakarikkep pay ti turismo iti munisipyo ti Bakun, Bokod ken Kibungan.

Manarimaan pay ti validation ken assessment dagiti tourism officers sadiay Bakun tapnu maaksionan dagiti pakaseknan para iti pammalubos met ti panaglukat dagitoy.

Inyunay-unayna met nga adda latta dagiti bukod nga guidelines dagiti munisipyo maipapan iti operasyon ti turismo dagitoy malaksid iti pammin ti probinsial ken nasyonal a gobierno.

Karaman iti agpapada wenno uniform nga pammilin Provincial IATF ti Benguet ti panangipasigurado nga amin nga turista nga sumsumrek sadiay ket fully vaccinated wenno imetda ti vaccination card wenno negatibo nga RT-PCR test.

Umap-apela met daytoy kadagiti tourism officers ken tourism workers iti nainget nga implementasyon dagiti protocols tapnu naanayas ti in-inot a panaglukat ti turimso iti amin nga munisipyo ti Benguet.