--Ads--

Impakaammo ni Congressman Eric a mangipaay daytoy ti kanayunan a cash incentives kadagiti atleta iti probinsya ti Benguet a makagun-od ti top honors iti umadanin a Cordillera Administrative Region Athletic Assocoation (CARAA) games sadiay Apayao.

Dinakamat ni Congressman Yap a madoble ti gatad ti maipaay nga insentibo kadagiti nasao nga atleta laketdi madepenseran dagitoy ti maikadua a pwesto iti nasao a regional tournament.

Karaman kadagiti insentibo a madoble ti Php1,500 iti makagun-od ti gold; Php1,250 iti makagun-od ti silver; ken Php 1,000 iti mkagun-od ti bronze a medalya.

Ti panakaipaay ti kanayunan nga insentibo ket mabalin nga agserbi kas motibasyon kadagiti atleta para iti ad-adda a panagregget dagitoy para iti panagballigida kadagiti nagduduma nga ay-ayam ken panangipaayda ti pammadayaw iti ibagbagida a probinsya.

Naangay met ti send-off ceremony kadagiti atleta idi kalman sadiay Benguet National High School, La Trinidad Benguet.

Kabayatanna, agtaltalinaed a maikadua ti delegasyon ti Benguet kadagiti overall champions bayat a ti delegasyon met ti Baguio ti agtaltalinaed nga undefeated.//Bombo Rob Dominguez