--Ads--

BAGUIO CITY – Imbinglay ti maysa a sigud nga Overseas Filipino Worker ti kapadasanna sadiay Hong Kong bayat ti panagtrabahona sadiay kas maysa a domestic helper.

Segun iti saan a nagpabigbig nga OFW, rigat ti napasaranna bayat ti panagtrabahona iti ganganaet a lugar.

Kinunana nga iti makalawas ket mamintallo laeng daytoy a mangan iti innapoy, partikular iti pangaldaw iti Lunes, Miyerkules ken Biyernes.

Innayunna a kadagiti dadduma nga oras ti pinnangan ket tinapay, tsokolate ken biskwit laeng ti ipapaunegna.

Kinunana nga iliblibasna ti pannanganna ken ilemlemmengna dagiti nasao a makan iti ayan ti sapatos wenno iti uneg a mismo ti sapatos tapnu saan daytoy a pagungtan ti amona.

Kinuna ti nasao nga OFW a gapu iti kinarigat ti kasasaadna sadiay ket nagawid daytoy ditoy siudad.

Impettengna a saannan a kayat ti agsubli iti balasiw-taaw gapu pay laeng iti nagbalin a kapadasanna iti employer daytoy a saanna a pulos a malipatan.