--Ads--
Photo from: Stephen Loman

Inakseptar ni Stephen “The Sniper” Loman iti Team Lakay ti karit ni Fabricio “The Wonder Boy” Andrade nga agbalubalda para iti kampeonato iti ONE Bantamweight World Championship Belt.

Maipalagip a kinaritna ni Loman idi kalkalpas unay ni Andradre nga inabak ni John Lineker babaen iti Technical Knockout idi Sabado bayat iti ONE Fight Night 7 idiay Bangkok.

Sigun iti Brazilian Mix Martial Artist ken agdama a kampeon iti nasao a dibisyon, patienna a tarigagay ni Loman a magun-od ti Bantamweight Belt.

Sigun met kenni Loman a saan isuna nga umatras iti karit ni Andrade ken tarigagayna a lumaban kenni Loman aniaman a panawen ken aniaman a lugar.

Iti agdama ket adda ni Loman iti maikatlo nga spot ken addan iti record a 3-0 iti Singapore Promotion sipud idi nangrugi daytoy iti kampanyana iti ONE Championship idi tawen 2021.

Nasemento ti posisyon ni Loman kalpasan a mangabak isuna babaen iti unanimous decision kontra kenni sigud a champion Bibiano Fernandes iti ONE Fight Night 4 idi Nobyembre.

Sigun kenni Loman, naganasan isuna idi nangngegna iti naganna aglalu ta isuna ti adda iti sumaruno a listaan ni Andrade.

Nupay kasta, kinuna ni Loman a saan isuna nga agdardaras para iti kampeonato ken kayatna nga adda iti kasayaatan a kondisyon ni Andrade nu agbalubalda.

Awan pay ti opisyal nga “announcement” manipud iti One Championship mainaig iti daytoy.