--Ads--

BAGUIO CITY – Manarimaan paylaeng ita ti panag-quarantine ken panakaimonitor dagiti 40 a mannursuro a nakapulapol ti kadwada a mannursuro a pimmusay kalpasan a nagpositibo iti COVID-19 ditoy siyudad iti Baguio.


Imbinglay ni Georaloy Palao-ay, panakangiwat ti DepEd-Cordillera nga idi laeng nabiit a pimmusay ti nasao a maestro a nakaptan ti COVID-19 ken nakapulapol dagiti 40 a mannursuro a nakipaset information and communications technology training a naisayangkat ditoy siudad.


Kinunana nga adda dagiti sumagmamano kadagiti mannursuro a nagpositibo met iti COVID-19 ngem saan a maipasigurado no naalada ti virus manipud iti pimmusay a maestro.


Dinakamatna nga apaman a narikna ti nasao a maestro a saan a nasayaat ti riknana ket nagawid daytoy ken saannan nga intuloy pay ti manarimaan a panagsanayda.

Dagus met a naipasidong iti swab test ken isolation dagiti mannursuro a nakapulapolna apaman a naamuan a positibo ti nasao a mannursuro iti COVID-19.

Inyunay-unay pay ni Palao-ay a nainget a nasurot dagiti minimum health standards iti naisayangkat a panagsanay kas iti panakaikalikagum ti negatibo nga antigen test result dagiti partisipantes a mannursuro.


Iti agdama ket nasuspendir amin a face-to-face seminar/trainings a panggep ti DepEd nga isayangkat ditoy lokalidad gapu paylaeng iti panagngato manen ti kaso iti COVID-19 iti rehiyon Cordillera.

Gapu iti daytoy, amin a seminar ken panagsanay dagiti mannursuro ket maisayangkat laengen babaen iti online wenno virtual.