--Ads--

BAGUIO CITY- Ad-adda a ngimmato pay ti kaso ti dengue fever iti probinsya ti Benguet kagiddan ti mapaspasaran nga epekto ti nepnep.

Sigun kenni Benguet Provincial Health Officer Dr. Nora Ruiz, dumanonen iti 313% ti ngimmatoan ti kaso ti dengue fever iti probinsia iti umuna a pito a bulan ti agdama a tawen.

Kinunana nga iti datus ket dimmanon iti nasurok 1,100 ti kaso ti dengue fever iti nagduduma a munisipyo manipud idi Enero agingga idi napalabas a bulan ti Hulyo.

Gapu iti daytoy, maal-alarman dagitoy gaputa addan ti tallo a nailista nga umili ti Benguet a pimmusay gapu iti dengue fever, partikular sadiay La Trinidad ken Itogon.

Dinakamatna a kadawyan a nakailistaan ti kaso ti dengue fever ket sadiay Bokod, Buguias, Kabayan, Kapangan, La Trinidad, Mankayan, Sablan ken Tuba.

Innayonna a naobserbaran ti panagngato ti kaso ti dengue fever sadiay Benguet gapu iti panakaurnong ti danum kadagiti mabalin a pag-itlogan dagiti lamok ken iti saan a panagsurot dagiti umili kadagiti pagalagadan kontra iti dengue fever.

Gapu iti daytoy, maminsan manen nga ipalpalagip ni Dr. Ruiz ti panag-irteng dagiti umili iti panagaramidda kadagiti addang tapnu malapdan pay ti panagado dagiti makaptan ti dengue virus iti probinsia.