--Ads--

BAGUIO CITY – Ngimmato ti kaso ti Hand, Foot and Mouth Disease (HFMD) ditoy rehiyon Cordillera manipud Enero agingga Hulyo ita a 2019.

Maibasar iti datus ti DOH – Cordillera, nailista ti 183 a kaso ti HFMD ita a tawen, nangatngato no idilig iti 33 a kaso ti HFMD manipud Enero agingga Hulyo idi 2018.

Maipalagip a nakailista iti kaso ti HFMD ti dua a day care centers ditoy siudad ti Baguio idi laeng napalabas a bulan.

Nupay kasta, inlawlawag ni Nurse V Geeny Austria iti Regional Epidemiology & Surveillance Unit ti DOH-Cordillera a saan a maikonsidera nga outbreak dagiti kaudian a kaso ti HFMD.

– Nurse V Geeny Austria iti Regional Epidemiology & Surveillance Unit (RESU) ti DOH-Cordillera

Kinunana a saan nga entero a siudad ti naapektaran gaputa iti partikular a lugar wenno pagadalan laeng ti nakailistaan ti nasao a sakit.

Iyunay-unayna met a kasapulan latta ti panangbantay ken panangwanawan iti posibilidad ti panakaiwaras ti nasao a sakit. (-with Bombo Brigitte Marcasi)