--Ads--

BAGUIO CITY – Bimmaba iti 56% ti kaso ti panagrames iti probinisa ti Benguet a nailista ita a panawen ti covid-19 pandemic manipod idi Marso 16 agingga Oktubre 5 iti agdama a tawen.

Sigun kenni Benguet Provincial Director PCol. Elmer Ragay, dumanon iti 19 ti kaso ti panagrames a nailista dagitoy ita a panawen no idilig iti 34 a kaso a nailista iti kapada a panawen idi tawen 2019.

Manipod iti nasao a pakabuklan a bilang, lima ti napasamak sadiay Buguias, tallo sadiay Tuba, sagdu-dua sadiay Kibungan, Atok, Itogon ken Mankayan bayat a saggaysa sadiay Kapangan, La Trinidad ken Tublay.

Innayon pay ni Ragay a kaadduan kadagitoy a kaso ket ti incest rape wenno ti panagrames a napasamak iti nagbabaetan dagiti agkakabagyan.

Kabayatanna, kinunana a dumanon metten iti 15 a suspek iti panagrames ti nakemmegda ita a panawen bayat a 28 a suspek ti natiliwda idi tawen 2019.

Kagiddan iti daytoy, kiniddawna kadagiti nagannak a bantayanda a nalaing dagiti annakda kontra iti panagrames ita a panawen ti COVID-19 pandemic.