--Ads--

BAGUIO CITY – Nakasaganan ti Memorandum of Agreement (MOA) para iti panakaimuntar ti Free Public Wi-Fi iti munisipyo ti La Trinidad, Benguet.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo kenni Councilor Henry Kipas, chairman ti Committee on Laws ti Sangguniang Bayan, kinunana a nakaawat daytoy ti surat manipud iti Department of Information and Communications Technology.

Kinunana a nailanad iti surat a maysa ti La Trinidad kadagiti napili a panakaimuntaran ti libre a Wi-Fi para iti e-Filipino Program ti gobyerno a makatulong kadagiti estudyante tapnu nalaka laengen a makaala dagitoy iti impormasyon.

Iti met panakipatang ti Bombo Baguio News Team kenni Mayor Romeo Salda, kinunana a saan pay a napirmaan ti MOA gaputa kasapulan a mangputar ti Sangguniang Bayan iti resolusyon para iti nasao a libre a Wi-Fi.

Kinunana a kitaen metlaeng ti lokal a gobyerno no sadino ti napintas a pakaimuntaran ti nasao a libre a Wi-Fi nangruna ta agarup amin nga establishimiento sadiay ket addaan ti bulod a Wi-Fi.

Dinakamatna pay nga awan ti gastuen ti lokal a gobyerno ti La Trinidad iti panakaimuntar ti nasao a Wi-Fi.