--Ads--
photo | Neil Clark Ongchangco via Public Information Office – City of Baguio

BAGUIO CITY – Napirmaan ti maysa a katulagan iti nagbaetan ti lokal a gobyerno ti Baguio ken ti maysa a technology company para iti panakaimuntar ti underground fiber optic network backbone ti siudad.

Maitunos daytoy iti SMART City a proyekto ti lokal a gobyerno ti Baguio, no sadino, maaramat ti teknolohiya iti panakarisut dagiti parikut ken iti panakaipaay ti napimpintas ken mas epektibo a serbisyo iti publiko.

Sagudayen ti katulagan a ti nasao a kompanya ti mangsuplay ken mangiwayat wenno mangiyaramid iti fiber optic cable network backbone kas maibasar iti plano ti ruta a naisumitir iti lokal a gobyerno malaksid a ti kompanya ti mangibaklay iti amin a magastos iti implementasyon ti proyekto.

Nailanad met a batang ti lokal a gobyerno ti Baguio a mangipaay iti amin a kasapulan a dokumento, pakairamanan ti personnel para iti coordination purposes ken mangbukel daytoy iti special committee a mangiwanwan iti panakaimplementar ken iti operasyon ti katulagan.

Nailanad pay iti katulagan a ti underground conduit infrastructure ket agbalin a paset ti One Canal Policy ti Baguio para laeng iti information technology and telecommunication purposes.

Immunan nga impalubos ti lokal a konseho ti Baguio ti panakipinnirma ni Mayor Benjamin Magalong iti katulagan iti nasao a kompanya para iti panakaiwayat ti fiber optic cable ken panaka-upgrade dagiti pasilidad nga awan ti gastos nga ibaklay ti lokal a gobyerno.