--Ads--

BAGUIO CITY – Binisita ti sumagmamano kadagiti residente ti siudad ti tanem ti kaudian nga American mayor ti Baguio City ken ti asawa daytoy.

Sigun kenni Engr. Nico Parado manipud iti city environment and parks management office, adda dagiti bimmista iti tanem ti agasawa a da Eusebios Julius Halsema ken ni Marie Bosiel Halsema.

Kinunana nga adda dagiti nagsindi iti kandila ken nangisagot iti sabong iti tanem dagiti aggasawa.

Kinunana a dagitoy met ti nadutokan a mangmantinir iti tanem dagiti aggasawa, ken tinnawen a daldalusanda daytoy gaputa ikonkonsoderada daytoy kas maysa a tourist spot.

Tawen 2008 idi natakaw ti orihinal a bronze tombstones daytoy isut gapuna a nasukatan iti marble marker a nakaisuratan ti “The mayor who engineered Baguio City.”

Iti orihinal a bronze marker ket immunan a naisurat ti “Baguio is his monument.”

Ni Halsema ket nagserbi a mayor ti syudad ti Baguio idi 1920 agingga 1937 ken pimmusay idi March 15, 1945.

Iti sidong ti termino daytoy ket naaramid ti Halsema Highway ken daytoy metlaeng ti nangplano iti nasao a kalsada a nakaisurotan ti nagan daytoy.

—————- Filipino translation —————
BAGUIO CITY – Hanggang ngayon ay may mga bumibisita pa rin sa puntod ng pinakahuling American mayor ng Baguio City na si Eusebios Julius Halsema.

Ayon kay Engr. Nico Parado mula sa City Environment and Parks Management Office, may ilang tao na bumisita sa puntod ni Eusebios Halsema at sa asawa nitong si Marie Bosiel Halsema kung saan, nagsindi din ang mga ito ng kandila.

May ilan din na nag-alay ng bulaklak sa puntod ng mag-asawa.

Kaugnay nito ay tiniyak ni Parado na regular ang paglilinis at pagpintura nila sa mga puntod dahil ikinokonsidera nila ito na tourist spot.

Magugunitang taong 2008 ay nanakaw ang orihinal a bronze tombstone ni Eusebios Halsema na may nakasulat na “Baguio is his monument” kaya pinalitan ito ng marble marker na may nakasulat na “The mayor who engineered Baguio City.”

Nanilbihan itong alkalde ng lungsod noong 1920 hanggang 1937 at namatay ito noong Marso 15, 1945.

Sa ilalim ng kanyang termino ay pinangunahan niya ang paggawa ng Halsema highway na isinunod sa kanyang pangalan at hanggang ngayon ay pinapakinabangan ng marami.