--Ads--

BAGUIO CITY – Posible a maiparikep ti Kennon Road apaman a mapasaran ti saan a napintas a panawen inton sumarsaruno a bulan.

Sigun kenni Mayor Benjamin Magalong, kasapulan a maiparikep ti nasao a kalsada nangruna nu napigsa ti panagbayakabak ti tudo gapu ta saan pay nga stable dagiti slope protection a naikabil sadiay.

Impasigurado-na met a kanayon a nakabantayda iti Kennon road para iti kinatalged dagiti motorista a dumalan sadiay.

Kabayatanna, kinuna ti Mayor a posible a maiparikep manen ti nasao a kalsada nu maikabil ti bubong ti rock shed iti matartarimaan a paset daytoy.//Bombo Jez Lapizar