--Ads--

BAGUIO CITY – Inaprobaran ti lokal a konseho ti siudad ti Baguio ti kiddaw a temporaryo a pannakaaramat dagiti nagduduma a lugar ditoy siudad para iti pannakaipatungpal ti Panagbenga Festival a mangrugi inton Marso 6.


Nupay kasta, nasken nga ilawlawag ti Baguio Flower Festival Foundation Inc (BFFI) dagiti aktibidad a mangipatungpal kadagiti nasao a lugar.


Maibasar iti surat nga impatulod ti BFFI, maipatungpal ti Panagbenga Landscaping Exhibition “Gardenscapes” sadiay Melvin Jones Grandstand and Football Grounds, pakairamanan dagiti sumagmamano a pocket activities, sponsor activations, ken booth para kadagiti agilako ti masetas, panagbenga dance competition, panagbenga cultural dance, handog ng panagbenga sa pamilya baguio pakairamanan ti Let a thousand flowers bloom, maysa nga open painting exhibition para kadagiti natataengan, kite flying, fitness activities, band performance ken dadduma pay a programa.

Kabayatanna, temporaryo met a maiserra ti Session Road mangrugi iti Malcolm Square agingga iti SM Rotunda para iti pannakaipatungpal ti Session Road in Bloom inton March 20 agingga inton March 27.

Maipalagip a maiyuswat ti opisyal a panagrugi ti panakarambak ti Panagbenga wenno Flower Festival intun Marso 6 kalpasan a maitantan gapu iti Alert Level 2 status ti siudad.