--Ads--

BAGUIO CITY – Imbasura ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ti kiddaw ni Benguet Governor Melchor Diclas a pannakaikkat ti medical clearance kadagiti maikalikagum a documento a maiparang kadagiti borders paserrek ditoy syudad

Iti interview ti Bombo Radyo Baguio ken Mayor Magalong, kinunana a kasapulan nga aglevel up iti panagkontrol kadagiti borders isut gapu nga impettengna a saan a mabalin nga HDF laeng ti maipakita kadagiti borders

Kinunana a saanda a maawatan ti analytic ti pannakairequire ti medical clearance

Inlawlawagna manen a puntirya ti nairtengan a border control tapnu makontrol ti panaggaraw ti tao

Dinakamatna nga awan ti impact iti panagaramat iti HDF idi Nobyembre agingga Enero ken naobserbaran latta a ngumatngato ti kaso ti COVID19 ditoy syudad ken Benguet

Innayunna a saan a bigbigbigen ti Benguet a nangato a kaso dagitoy

Gapu iti dayta, kinunana a nasken nga awaten ni Gov. Diclas a nangato ti kaso ken positibity rate ti Benguet

Kinunana pay a kasapulan nga agbasa ken aramatenda Gov. Diclas dagiti insuro ti syudad nga addang tapnu makontrol ti panagwaras ti COVID19 virus pakairamanan ti contact tracing system a naipaay kadakuada

Dinakamatna a namindua a darasda nga insuro iti panagaramat ti system nga impaayda iti Benguet ngem saanda nga ar aramaten

Timek ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong

Mainaig iti dayta, kinunana a nagsasaritada a BLISTT Mayors ket nagkaykaysa ti desisyonda a kasapulanda nga agbalin nga strikto kadagiti borders ken ipangruna ti salun at ti umili