--Ads--

BAGUIO CITY -Agpalpalgip ti Baguio City Disaster Risk Reduction Management Office iti kina-aletro dagiti residente ken saan laeng nga agridam nu mabigbig ti lugarda a narisgo iti aniaman nga insidente.

Iti interview ti Bombo radyo Baguio kenni DRRM Officer, Louie Glenn Lardizabal, kinunana a saan koma nga agdependar a kanayun dagiti residente kadagiti barangay officials wenno dagiti otoridad tapnu maliklikan dagiti insidente ti panaglayos wenno panagreggaay.

Imbinglayna ti paset ti San Roque a kadawyan met ita nga malaylayus malaksid iti City Camg Lagoon gapu iti sinkhole iti nasao a barangay.

Binigbigna ti saan nga umno a panagbasura ken panangibelleng ti backfill manipod kadagiti constructions ti mangpulpullat kadagiti kanal sadiay San Roque nga agresresulta iti panaglayos.

Agtalek pay daytoy nga human interventions wenno aramid ti tao ti rason a mapaspasamak dagitoy nga insidente ken isuda meltaeng ti makatulong a mangrisot.

Maysa pay nga inyapelana ti panagtinulong dagiti residente nga agdalus kadagiti water waste nangruna ita nga panawen a maysa daytoy kadagiti mangitunda ti sakit nga Dengue.

Inyapelana pay ti panangiyuman dagiti residente kadagiti kaykayo wenno sanga nga narisgo wenno asidegen a matumba tapnu maliklikan dagiti aksidente.

Sigun kenni Lardizabal, nasken laeng a dumalan iti proseso ti panangiyuman ti publiko tapnu matutukan dagiti kiddawda babaen ti panangiyumanda iti komite ti DRRM kadgiti barangay officials agingga a dumanon iti opisinada ken iti City Environment and Parks Management Office ken iti Dept. of Environment & Natural Resources.