--Ads--

BAGUIO CITY – Nakasangit ti asawa ni Captain Jeff Buada kalpasan a nabasana ti post iti social media a nangistorya iti naisangsangayan [exemplary] a kinatured ken kinabanuar [heroism] ti asawana sadiay Marawi City.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo kenni Sofia Buada, asawa ti nasao a soldado, kinunana a nakasangit daytoy kalpasan a nabasana ti nasao a post gaputa saan pulos a nagistorya kenkuana ti asawana.

Kinunana a nalaus unay ti panangipannakkelna iti asawana ken idi paylaeng nga ammona nga adun dagiti naaramidan daytoy kas maibasar iti istorya ti tropa daytoy.

Dinakamatna a natamaan ti tumeng ni Captain Buada, sumagmamano a bulan ti napalabas sadiay metlaeng Marawi City ngem kalpasan a naginana iti apagbiit ket nagsubli manen daytoy sadiay Marawi City gaputa naibati dagiti taona sadiay.

Innayonna a saan pay unay a naimbagan ti sugat ti asawana ket impilit daytoy a rumuar iti ospital.

Maibasar iti istorya dagiti katropa daytoy, literal nga insebba ni Buada ti biagna kalpasan nga inikkatna ti helmet-na, imbabana ti igamna ken sisasango a ginuyugoyna dagiti hard core terrorists tapnu wayawayaan dagitoy dagiti kawtiboda [hostages].

Kiniddawna met kadagiti terorista ti panangipalubosda iti panangala dagiti soldado kadagiti nadangran a kawtibo tapnu iturongda dagitoy iti pagagasan.

Kiniddaw pay ni Captain Buada ti panag-ceasefire dagiti amin a units nga adda iti likudanna, ti panangiddep dagitoy kadagiti tangke tapnu saan nga aggulo dagiti kalaban a kaaduanna ket adda paylaeng iti ‘state of war shock.’

Manipud iti alas onse ti agsapa agingga iti agarup alas kwatro ti malem ket naiturong iti natalged a lugar dagiti kawtibo a babbai ken ubbing babaen iti tulong dagiti soldado iti dadduma a units.

Kalpasan ti alas kwatro ti malem ket naituloy ti rinnupak.

Ni Captain Buada ket dimmakkel sadiay Tuba, Benguet ken ita ket agnanaedda ditoy Baguio City.

Daytoy ti company commander ti 15th Scout Ranger Company, ken miembro ti PMA Maragtas Class 2007 .