--Ads--

BAGUIO CITY – Kidkiddawen manen dagiti mannalon ditoy lokalidad ti tulong ti gobierno tapno saan a maapektaran ti vegetables industry iti kumarkaro a kompetisiyon iti merkado.

Sigun ken ni Agot Balanoy, maysa nga opisial ti League of Associations sadiay La Trinidad Vegetable Trading Post, kumarkaro ita ti kompetision kadagiti nateng nga agtataud ditoy Cordillera ken kadagiti highland vegetables nga agtataud iti Abagatan a paset ti Pilipinas ken kadagiti maang-angkat a nateng.

Mamati daytoy a panawenen tapno mapasayaat ti marketing kadagiti nateng ditoy lokalidad tapno adu latta ti gumatang kadagitoy uray adun ti highland vegetables nga agtataud iti sabali a lugar.

– timek ni Agot Balanoy, maysa nga opisial ti League of Associations sadiay La Trinidad Vegetable Trading Post

Dinakamatna a masapul a mapagtalinaed ti dakkel a volume dagiti nateng nga agtataud ditoy lokalidad ken ti raman dagitoy a resulta ti nalam-ek a temperatura.

Innayon ni Balanoy a masapul ti tulong ti gobierno tapno maallukoy dagiti umili a mangipangruna a gumatang kadagiti produkto nga agtataud ditoy lokalidad.