--Ads--

BAGUIO CITY – Ipetpetteng dagiti maseknan a mannalon iti Strawberry Farm sadiay La Trinidad, Benguet ti panakaidalan iti konsultasyon ti mapangpanggep a flood control project iti nasao a disso.

Iti panaki-uman ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni Peter Bulangen, presidente ti Swamp Farmers Association, Incorporated a kasapulan ti konsultasyon iti nagbaetan ti DPWH, Benguet State University ken dagiti grupo dagiti mannalon mainaig iti nasao a proyekto.

Kinunana a nagsuratdan iti DPWH-Benguet ken impeksada ti panangtubngarda iti plano a proyekto gaputa maapektaran ti panagmulada.

Inyunay-unayna met a saanda a laplapdan ti nasao a proyekto gaputa pagsayaatan dagitoy.

Nupay kasta, impettengna a kasapulan ti konsultasyon tapnu maibagada met dagiti pakaseknan ken rekomendasyonda iti proyekto tapnu saan unay a maapektaran ti panagmulada.

Innayonna a ti kiniddawda iti provincial government ti Benguet ket ti panakadalus ti kanal sadiay ken saan ketdia a ti panakaiyaramid ti nasao a flood control project.

Sigun paya kenni Bulangen, napintas paylaeng ti kanal sadiay.