--Ads--

Pinalpaltugan ti 16-anyos a lalaki dagiti nagannakna ken ti kabsatna a babai iti uneg iti pagtaenganda kalpasan a narurod gaputa inalada ti selpon daytoy.


Naduktalan ti pammapatay kalpasan nga intawag ti lalaki ken impudnona ti inaramidna kadagiti kameng ti pulisya idi Biernes idiay Sao Pulo, Brazil.


Kinumpirmar daytoy ti maysa a local security ministry iti nasao a lugar.

Sigun kenni investigation chief chief Roberto Afonso, ti lalaki ket ampon ken nalaos ti pannakarurudna kalpasan nga inala iti nagannakna ti selpon daytoy kasaruno ti saanda a panagkinnaawatan.

Inaklon ti lalaki a ti paltog nga inusarna ket kukua ti tatangna, maysa a pulis iti munisipyu dagitoy, ken pinalpaltuganna ti likudan daytoy.

Ngimmato pay ti lalaki ket pinalpaltuganna ti kabsatna a 16-anyos a babai iti rupa daytoy.

Kalpasan ti sumagmamano nga oras, simmangpet ti nanangna ket inaramidna metlaeng ti pammapatay babaen ti agpada nga armas.

Agtawen ti 57-anyos ti tatangna ken 50-anyos ti nanangna.


Nagtalinaed ti lalaki iti pagtaenganda kadwa ti tallo a bangkay manipod idi Biernes agingga idi Lunes idi nakemmeg daytoy.

Bayat iti nasao nga oras ken aldaw, nagturong pay iti lalaki iti “gymn” ken gimmatang iti maysa a “bakery”.

Mapatta-patta a nalaos paylaeng ti unget ti lalaki isut gapuna a binagbagsolna pay ti nanangna usar ti kutsilyo.

Iti agdama, manarimaan paylaeng ti imbestigasion dagiti kameng iti pulisya ken ad-adalenda nu adda pay dagiti karaman a dadduma pay iti nasao a pammapatay.

Dagiti menor de edad a naidarum ket masalakniban babaen ti espesial a linteg idiay Brazil.