--Ads--

BAGUIO CITY – Naiyusuaten ti libre a wi-fi wenno internet iti masakupan ti Benguet Provincial Capitol idi kalman babaen iti maysa a nalatak nga internet service provider.

Pinagyamanan met ni Governor Cresencio Pacalso ti nasao nga oportunidad gaputa makatulong ti libre nga internet kadagiti ubbing nangruna iti panagadal dagitoy.

Kagiddan iti daytoy, pinalagipanna dagiti empleyado sadiay a napateg latta ti panagtrabaho ken ti saanda a panangitulok nga agbalin a lapped ti libre nga access iti internet iti panagaramidda kadagiti responsibilidad dagitoy.

Kabayatanna, 10 ti access point a nakaimuntaran ti libre nga internet iti aglawlaw ti kapitolyo ken ti internet ket addaan iti kapartak a 100 megabite per second.

Impanamnama met ni Louie Metra, general relations officer ti nasao nga internet service provider a nainget a naiprograma ti libre nga internet access gaputa saan a mabalin dagiti porn sites, video downloading sites ken dadduma pay a saan a napintas a websites para kadagiti ubbing.

Nupay kasta, ti libre a wi-fi ket agpaut laeng iti 30 a minutos tunggal aldaw ken no kayat ti maseknan a bumayag ket gumatangda iti loading card.

Sumaruno met a guyuguyen ti nasao a kompanya ket ti lokal a gobyerno ti munisipyo ti La Trinidad.

——————– Filipino translation ———–
BAGUIO CITY – Binuksan na ang libreng wi-fi o internet sa nasasakopan Benguet Provincial Capitol kahapon.

Nagpasalamat si Governor Cresencio Pacalso sa nasabing oportunidad dahil makakatulong umano ang libreng internet sa mga bata lalo na sa pag-aaral ng mga ito.

Pinaalalahanan naman nito ang mga empleyado doon na mas mahalaga pa rin ang kanilang pagtatrabaho at huwag nilang gawing dahilan ang libreng internet access upang hindi na nila magampanan ang kanilang responsibilidad.

Napag-alamang sampu ang access point na nilagyan ng libreng internet sa paligid ng kapitolyo at ito ay may bilis na 100 megabite per second.

Tiniyak naman ni Louie Metra, general relations officer ng internet service provider, na mahigpit ang pagprograma nila sa internet access dahil hindi pwede ang mga porn sites, video downloading sites at iba pang hindi maganda magandang websites para sa mga bata.

Gayunman, ang libreng wifi ay magtatagal lamang ng 30 minuto sa bawat araw at kung nais na magtagal ang access ay kailangang bumili ng loading card.

Susunod na hihikayatin ng kompanya ang lokal na pamahalaan ng La Trinidad, Benguet.