--Ads--

BAGUIO CITY – Nnakapila ti lima nga ultramarathon events a maisayangkat sadiay munisipyo ti Itogon, Benguet ita a tawen.

Sigun kenni Councilor Norberto Pacio, chairman ti Committee on Tourism ti municipal council, inton Pebrero 4-5 a maangay ti kaunaan nga ultramarathon race sadiay ken daytoy ket ti Pilipinas Akyathlon 2018.

Kinunana a manamnama a dar-ayan daytoy ti 300 nga ultramarathon runners manipud iti nagduduma a paset ti uneg ken ruar ti pagilian.

Sigun kenkuana, adda metlaeng ti nakapila nga ultramarathon events para iti Marso, Abril, Mayo ken Oktobre.

Dinakamatna nga inton Sabado ket agtaripnong manen dagiti opisyales ti munisipyo, pulisya ken dagiti dadduma nga stakeholders para iti panakaipinal ti ultramarathon inton Pebrero.

Impannakkelna a gapu kadagiti ultramarathons a maisaysayangkat sadiay ket maguyguyugoy metten dagiti umili ti Itogon a makipaset kadagiti nasao a pataray.

Naamuan nga agleppas inton Enero 30 ti online registration para kadagiti makipaset iti Pilipinas Akyathlon 2018.