--Ads--

BAGUIO CITY – Maisardeng paylaeng ti limitado a face-to-face classes kadagiti probinsia iti Cordillera a naipasidong iti Alert Level 3.

Iti interview ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni Dr. Estela Cariño, Regional Director ti Department of Education (DepEd) -Cordillera a naipaka-ammon kadagiti maseknan a pagadalan a napalubusan a mangisayangkat ti limited face-to-face classes ti saanda pay a panangituloy iti nasao a wagas ti panagklase.

Kinunana nga immunan a naibilin kadagiti 20 a pagadalan iti rehion a napalubusan a mangisayangkat ti limited face-to-face classes nga iti kanito a maipangato iti Alert Level 3 ti Cordillera ket otomatik a maisardeng ti nasao a wagas ti panagklase.

Gapu iti daytoy, kinunana a saanen a sumrek iti pagadalan dagiti estudyante ken maisubli ti sigud a naiyem-implementar a wagas ti panagklase kas iti modular ken online wenno blended learning.

Maragsakan met daytoy gaputa awan ti naireport a nagpositibo kadagiti mannursuro ken estudyante a naipasidong iti limited face-to-face classes iti rehion.

Kabayatanna, imbinglay ni Dr. Cariño nga insumitirda para iti approval ti kiddaw a panakaisayangkat ti limitado a face-to-face classes iti 160 a pagadalan ti elementarya, 101 a pagadalan a mangididiaya ti junior highschool ken 60 a pagadalan a mangididiaya ti senior highschool iti rehion kalpasan a rimwar iti insayangkatda nga assessment a mabalin dagitoy a mangisayangkat iti nasao a wagas ti panagklase.