--Ads--
photo credit to owner

BAGUIO CITY – Kidkiddawen ti maysa nga organisasyon dagiti addaan visual disability ditoy lokalidad ti panakaimuntar ti braille signs wenno ti letra ken numero para iti panagbasa dagiti nasao nga indibidual kadagiti plaka dagiti taxi ditoy siudad ti Baguio.

Sigun iti organisasyon, tarigagayda a mabiag manen ti singasing ken kiddawda iti transport sector ti siudad a makargaan ti braille signs dagiti taxi ditoy lokalidad.

Inlawlawagda a babaen iti daytoy ket maamuanda ti plate number dagiti taxi a paglugananda.

Imbingayda nga adda metlang ti reklamoda kadagiti taxi drivers kas iti saan nga umno a panakaitulodda iti lugar a pagturonganda koma.

Nupay kasta, kinunada a saanda a maiyuman ti reklamoda iti maseknan nga ahensia gaputa saanda nga ammo ti plaka ti naglugananda a taxi.

Innayonda nga addan ti plano para iti nasao a kiddawda kadagiti napalabas a tawen ngem saan a naipatpatungpal agingga iti agdama.

Nupay kasta, mangnamnama ti organisasyonda a maipaayan iti atensiyon ti kiddawda para metlaeng iti seguridad dagiti PWDs kangrunaan dagiti addaan visual disability. (with Bombo Brigitte Marcasi)