--Ads--

BAGUIO CITY – Impeksa dagiti agnanaed iti maysa a compound sadiay Happy Homes, Old Lucban ditoy siudad ti Baguio a nalayos kagiddan ti panagbayakabak ti tudo gapu iti bagyo a Maring ti panakasuron dagitoy iti saan a panaka-aksion ti pakaseknanda.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo Baguio, imbinglay ni Mrs. Felicitas Caoile nga agtagikua ti maysa kadagiti nalayos a balay ti rason iti mapaspasaran a panakalayos ti compound dagitoy tunggal agbayakabak ti napigsa a tudo.

Kinunana nga ti panakaurnong ti danum iti ayan dagitoy ket gapu iti panakaipullat ti pitak iti kanal iti ayan dagitoy, pakairamanan ti underground culvert agingga iti outlet sadiay.

Sigun kenkuana, agtataud ti pitak iti nabayagen nga excavation activity iti konstruksion ti maysa a hotel iti ngatuen dagitoy.

Imbinglayna a nangrugi ti panakaurnong ti danum ken arigna panaglayos iti compound dagitoy idi pay Enero ti agdama a tawen.

Impaka-ammoda ti mapaspasamak iti agtagikua iti hotel ngem pinaglibakanna a ti patrabahona ti rason ti panaglayos nupay tunggal agtudo ket mangipatulod kadagiti trabahador a mangdalus iti maurnong a danum babaen iti water pump.

Impettengna a nagkamang dagiti apektado a pamilya iti opisina ti mayor ngem agingga ita ket awan ti sungbat a naawatda.

Dinakamatna nga apaman a naka-awat iti atension iti social media ti pakaseknanda ket napan sadiay dagiti maseknan nga opisyales ti siudad ngem awan met ti naawatda a sungbat iti pakaseknan dagitoy.

Inyunay-unay pay ni Mrs. Caoile a dakkel ti pakaseknanda iti mapaspasaran dagitoy a panaglayos iti nasao a compound gaputa nababa ti adu a kagawaan ken makinarya a nakapondo iti umuna a kadsaaran ti balayda, pakairamanan ti panakababad ti electrical outlet.

Kabayatanna, idi agsapa ket nagturong iti nasao a disso dagiti personnel ti City Engineering Office ken nangisayangkatda ti panagsusup ti danum babaen ti water pump.

mainaig iti nasao a damag…

Impetteng ti kapitana ti Happy Homes, Old Lucban ditoy siudad ti Baguio nga addan ti program of work a nakasagan a maimplementar tapnu marisut ti pakaseknan ti compound da Mrs. Felicitas Caoile.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo Baguio kenni Kapitan Eva Marie Fianza, kinunana nga addan ti P5-M a pondo a nabirukan ti mayor ti siudad para iti panakaimplementar ti proyekto a mangrisut iti nasao a pakaseknan.

Nupay kasta, naduktalan iti kaudian a panagsukimat ti City Engineering Office a kurang iti P4-M ti nakasaganan a pondo tapnu naan-anay a matungpal ti nakasagana a program of work.

Impetteng ni Kapitan Fianza nga uray pay saan a permanente a solusyon ti ar-aramidenda ita kas iti panagsusup iti maur-urnong a danum iti nasao a compound ket ar-aramidenda met ti amin a kabaelanda tapnu matulongan dagiti maseknan a residente.

Dinakamatna a dagus a marugian ti proyekto apaman a makompleto ti pagkasapulan a pondo.